Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Dinsdag 11 oktober 2016

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van Ä 3.500.

Er zijn veel manieren om schoolgebouwen te verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld het energieverbruik omlaag brengen. Of het binnenmilieu van uw schoolgebouw verbeteren.

Energiekosten onnodig hoog
Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten. Bij de meerderheid van de scholen zijn de CO2-concentratie en binnentemperatuur te hoog. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn tochtklachten in de winter en problemen met akoestiek, daglicht en verlichting. 
Naast het slechte binnenklimaat, leidt ook het energiegebruik tot zorgen. Slechts 6 procent van de 9.000 scholen heeft een energielabel. Van die scholen heeft driekwart een label C of slechter. Een kwart zit zelfs op het meest onzuinige energielabel G. "De rekening die scholen voor gas en elektra betalen is door de slechte energetische kwaliteit van veel gebouwen onnodig hoog. 

Indieningstermijn
De aanvraagtermijn opent op 3 oktober 2016, 09:00 uur en sluit op vrijdag 29 september 2017, 17:00 uur.

Doel Subsidie extern advies verduurzaming scholen
De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs. Deze subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het energieakkoord. De doelen zijn verder: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzaming en verfrissing van scholen en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen.

Met verduurzaming en verfrissing bedoelen we:
  • energiebesparende maatregelen treffen
  • duurzame energiebronnen benutten
  • maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren